Nơi cuối chân trời | HoJong| PG – 13 

1 | 2 | 3 | 4 | 5

6 | 7 | 8 |9

 10 |11| 12

Extra.

1 | 2 | 3 | 4

(Hoàn thành)

Nếu như yêu | MyungJong | PG-13  

(Quà của ss Bell)

1 | 2 | 3 | 4 | 5

6 | 7 | 8 |9


Extra

(Hoàn thành)

Từ Nay Về Sau | MyungJong | PG-13

[ Cuối cùng ]

Xin gìn giữ một chút yêu thương.

1 | 2 | 3 | 4

12 Responses to “FanFic IN7”

  1. luabuaa said

    Wae em hông có quà :”P

  2. ズー said

    Quà của Zuu đâu? :-<

  3. *chống cằm ngồi hóng hai cái fic MyungJong với YeolJong*

  4. *đóng cọc…..giăng lều hóng fic*

  5. thomeo said

    ss comback đi mà,,,,,,,,,,,,, huhu,,, chờ fic YeolJong nhé! cả mấy fic kia lun! 😀

  6. Màu said

    2 cái MyungJong với YeolJong kia bao giờ ss tung hàng thế ạ? *hóng~*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: